ETIKINVESTLOGL
PORTFÖLJ
INTRO ETIK INVESTERA LEDNING NYHETER TIPS KONTAKT

2018 05 15

Nedan finns kallelsen till årsstämman torsdag 13 juni kl 17 i Stockholm

Kallelse2019

2019 04 10

Bokslutskommuniké för 2018 finns här

Bokslutskommuniké18

Den innefattar även händelser under första kvartalet 2019. Årsstämma planeras preliminärt till torsdag 13 juni kl 17 i Stockholm. Definitiv kallelse kommer 4-6 veckor före stämman. Etikinvests memorandum har uppdaterats till följd av att bokslutskommunikén presenterats.

Memorandum

2019 01 19

Vid senaste styrelsemötet valdes Carina Kindkvist till nytt affärsråd.

Solarus Sunpower Holding AB har beslutat att förlänga tiden för teckning av konvertibellån från sina aktieägare fram till 24 januari. Etikinvest har beslutat delta även om vi ännu håller öppet för att fastställa det slutliga beloppet.

Etikinvest har gjort en återinvestering i Colabitoil

2019 01 04

Etikinvest gör en uppjustering av prognosen för 2018 års resultat till omkring 300.000 kronor exklusive eventuella nedskrivningar eller bokslutsjusteringar. Orsaken till justeringar är att en del förväntade utgifter inte fakturerats under 2018.

Etikinvest Memorandum har till följd av ovanstående och nedanstående nyheter uppdaterats något.

Igår hölls extrastämma i Solarus Sunpower Holding AB och Etikinvests etikråd Jan Cedervall valdes in i styrelsen efter Monic D’Agnolo, som avgått av personliga själ. Solaruskoncernen har som tidigare rapporterats bromsats i sin försäljning av bland annat skärpta certifieringskrav i Indien. Troligen dröjer det till kvartal 3 2019 innan certifieringarna är klara och därefter planeras utvidgning av ett joint venture i Indien, vilket bland annat innefattar en fabrik som förutom att tillverka solfångare och hybridsolfångare för den indiska marknaden även är tänkt att tillverka komponenter till solfångarna och på så vis bli underleverantör till fabriken i Holland. Genom att koncentrera komponenttillverkningen till en fabrik förväntas sänkta kostnader. Omstruktureringar och minskade personalkostnader i Holland kommer också bidra till ett förbättrat kostnadsläge. Att försäljningen nu är blockerad i Indien men även Australien och en del andra marknader på grund av certifieringskraven gör att koncernen förmodligen kommer gå med förlust under 2019 kanske med upp emot 15 miljoner kronor, till det kommer en låneåterbetalning med omkring 8 miljoner kronor. Givetvis hoppas vi att resultatet blir bättre men koncernen ser ut att, via intern ägarkapitalisering, få in mer än de 23 miljoner som kan behövas och för merparten av detta finns redan förbindelser från flera av de stora ägarna. Etikinvest vill gärna delta i finansieringen och gärna med mer än vår andel, då vi ser detta som ett unikt tillfälle att öka vår ägarandel och vårt inflytande i ett företag som är väl positionerat på solenergimarknaden och kan ha en strålande framtid. Etikinvest tar därför in teckningsförbindelser och emissionsgarantier via kvittningsbara lån, se Memorandum. Etikinvest behöver ha lånen tillgängliga på vårt bankkonto senast 17 januari för att vi ska kunna investera pengarna i Solarus, varje extra tusenlapp gör skillnad. Vi ser ljust på möjligheterna i Solarus, som har den högsta verkningsgraden som uppmätts för stationära solfångare och under 2019 kommer genomföra en omfattande återstart av sin försäljning.

Via Bionomit äger Etikinvest indirekt aktier i Colabitoil. Den 20 december meddelade Colabitoil att man sålt aktier i dotterbolaget Colabitoil Fuel Production för 25 miljoner kronor till en värdering på 8 miljarder kronor. Hälften av pengarna går till att finansiera Colabitoil Fuel Production via ovillkorade tillskott. Planen är att bygga en fabrik för bioflygbränsle och biobensin i Tyskland vilket förväntas kosta omkring 5 miljarder och producera 2 miljarder liter per år. Skulle hela projektet finansieras på liknande vis och till en värdering i samma härad skulle ett värde omkring 4 miljarder återstå för Colabitoil. Avsikten så här långt är att finansiera upp till omkring 10 % av projektet via aktieförsäljning och villkorade tillskott från likviden och sedan kan eventuellt annan typ av finansiering bli möjlig och värdet skulle då kunna bli högre än 4 miljarder för Colabitoil. 4 miljarder motsvarar ett aktievärde i moderbolaget på omkring 450 kronor. Den 16 november låg kursen i Colabitoil på 6 kronor den 19 november på 7:80 och i skrivande stund på 13 kronor. Så varför ligger inte kursen mellan 400 och 500 kronor ännu? Förmodligen för att 5 miljarder kronor är mycket pengar för ett litet bolag som Colabitoil och det kan ifrågasättas om finansieringen kommer lyckas? Colabitoils teknik för bioflygbränsle och biobensin är exklusivt licensierad från Organofuel där nyligen Eva Färnstrand valts till ordförande. Eva Färnstrand är även ordförande i Sveaskog. Tekniken bygger om vi förstått det rätt på en dubbel katalyseringsprocess på låg temperatur under centrifugering vilket är energisnålt och ger lägre produktionskostnader än idag använda tekniker. De 25 miljoner som Colabitoil hittills fått in är förvisso mycket pengar för Colabitoil, som jämförelse tecknades senaste emissionen till knappt 27 miljoner kronor. Aktieförsäljningen innebär att något nyemissionsbehov i Colabitoil inte föreligger i närtid, vilket vi tidigare spekulerat om. Dock är de miljarder vi talar om inte mycket för flygindustrin, bilindustrin eller skogsindustrin. En kassaflödesvärdering av projektet validerad av Grant Thornton beräknas till mellan 13 och 21 miljarder kronor, varför det inte känns orimligt att finansieringen kommer lyckas. Fler intressenter finns avseende bioflygbränsle och biobensin och ytterligare någon produktionsanläggning kan tänkas. Det kan finnas utrymme för en fabrik i Nordamerika också. I det perspektivet känns dagens aktiekurs i Colabitoil låg och även om det är för tidigt att räkna hem en problemfri finansiering så är fortsatt uppgång till väsentligt högre nivå än idag i Colabitoils aktie fullt rimlig. Även vid en misslyckad finansiering känns kursen låg. Detta då det kommer finnas ett stort behov av att få ut brandskadade träd ur skogen i vår och skogsindustrin tillhör Colabitoils största befintliga kundsegment, detta tillsammans med annan marknadstillväxt gör att omsättningen första halvåret 2019 kan bli väsentligt högre än för motsvarande halvår 2018.

2018 12 09

Det har blivit dags att summera år 2018 så här långt och se vad som kan skönjas framöver.

Etikinvest kommer under 2019 genomföra en nyemission och öppnar idag upp för teckningsförbindelser. Minsta post är låga 2 000 kronor varför vi hoppas att många ska vilja lämna förbindelser. Det går även att lämna garantier i poster om 10·000 kronor. Se vidare separat Memorandum avseende förbindelser och garantier. Där finns även mer detaljerad information kring ekonomi och om Etikinvests större direkta och indirekta innehav.

I början av året avslutade Etikinvest en nyemission och ett mindre antal överlåtelser av aktier har sedan dess skett vilket gör att antalet aktieägare idag är 99 till det kommer 4 innehavare som endast har optioner vilket gör att antalet aktie- och optionsinnehavare idag är 103 stycken. Om ett år är vi förhoppningsvis än fler.

Den 13 juni hölls årsstämman som beslutade i enlighet med styrelsens framlagda förslag. Efter stämman följde sedvanligt en trevlig stämmomiddag.

Etikinvest har under 2018 bland annat deltagit i Järvaveckan, Almedalen och flera Impact Invest seminarier.

Etikinvest enda nyinvestering i år gjordes i WeDontHaveTime i januari. Ytterligare tre nya bolag har tillkommit i portföljen genom utdelning och ett fjärde är på väg in. De nytillkomna är Mantex, Industrial Solar och Midsummer och Bioservo är på väg in. Följdinvesteringar har under året gjorts i Absolicon, Annexin Pharmaceuticals, Cortus Energy, Ecomb, och Industrial Solar. Etikadmin A-Z har kapitalförsörjts via ovillkorade tillskott.

Etikinvest prognostiserar ett resultat kring 150 000 kronor före eventuella avskrivningar och bokslutsjusteringar. Resultatet kan påverkas positivt eller negativt beroende på om faktureringar hamnar före eller efter årsskiftet. För Etikadmin A-Z prognostiseras ett förbättrat resultat jämfört med 2017.

Etikinvests helägda dotterbolag Etikadmin A-Z har under året arbetat med att förbereda solenergiinvesteringar på Cypern. Avsikten var att ReCap Group skulle delta i arbetet från start, men denna avsikt kommer inte att fullföljas utan Etikadmin A-Z arbetar nu med fler lokala partners på Cypern i stället. Möjligen kan ReCap Group komma in i ett senare skede. Diskussioner för att åstadkomma en affär mellan Östersjöstiftelsen och Etikadmin A-Z och Etikinvest startades i våras men det är ännu oklart om det kommer leda till något resultat. Etikadmin A-Z har sedan förra hösten sökt lämpliga partners och kunder för att kunna bredda sin verksamhet men detta har än så länge inte givit något definitivt resultat.

Etikinvests intressebolag Zebor Technology Stockholm AB har under året gjorts publikt och byt namn till Bionomit Public AB samtidigt som det gamla namnet behålls som bifirma. En publik företrädesemission planeras under 2019 och den kommer bli fullt garanterad.

2018 06 11

En avsiktsförklaring har träffats mellan ReCap Group och Etikinvestkoncernen avseende etablering av bolag som kommer erbjuda tjänster och utrustning för decentraliserade solenergianläggningar för industri och näringsliv på Cypern. Från Etikinvestkoncernen medverkar Etikadmin A-Z som samarbetar med Cueva Holdings och dess lokala cypriotiska samarbetspartners med att starta upp verksamheten. Inom ReCap Group avser ReCap Solar att etablera ytterligare en ReCap Solar fund med inrikting mot Cypern. ReCap Solar satte under 2017 upp en liknande fond för Kanarieöarna och fastlanden i Spanien, och förbereder för ytterliger en fond för Latinamerika med fokus på Colombia och Brasilien.

2018 06 05

Bokslutskommuniké för 2017 finns här

Kommuniké 2017

Vi passar på att påminna om årsstämman 2018 06 13 vilken vi tidigare kallat till, kallelsen finns här

Kallelse 2018

2018 01 29

Emissionerna av aktier och optioner i Etikinvest tillför bolaget 2.001.000 kronor. Styrelsen ser detta som tillräckligt i det korta perspektivet och har därför valt att inte utnyttja befintliga emissionsgarantier fullt ut.

2018 01 13

Ordinarie teckning av units har avslutats och även den förlängda garantiteckningen är avslutad och alla avräkningsnotor utskickade, så om ni har tecknat men INTE fått nota med inbetalningsinstruktioner så vänligen kontakta Etikinvest. Den riktade emissionen avseende teckningsoptioner pågår till den 18 januari men kan komma att förlängas några dagar, då emissionerna är kopplade genom åtaganden där styrelsen i Etikinvest avgör i vilken utsträckning åtagandena ska utnyttjas, avvaktar vi den slutliga stängningen innan vi kan meddela resultatet av emissionerna, då detta delvis är öppet alltjämt.

För flera av portföljföretagen har det varit ett gott slut på förra året och en lovande inledning på detta år. Etikinvests största innehav Solarus Sunpower stängde sin crowdfunding emission kring nyår med en teckning på 180 % av målet och bolaget fick in drygt 8 miljonerk kronor. Etikinvests näst största innehav Zebor Technology fick sin emission övertecknad och en övertilldelning, motsvarande 142 % av den ursprungliga emissionsvolymen, kommer ske. WeDontHaveTime där Etikinvest tecknat sig för aktier och optioner har med 1 dag kvar av sin crowdfundingkampanj nått 185 % av målet.

Etikinvestkoncernen har gått med i den ekonomiska föreningen Västra Hamnen i Malmö.

2017 12 21

Etikinvest har avyttrat innehaven i Bambuser och Colabitoil.

2017 12 14

Ny information om Etikinvest portföljvärde finns här Om portföljvärde

2017 12 07

Idag är sista dagen att anmäla sig till Etikinvest presentation i Falkenberg den 11 december.kl 18.

Solarus Sunpower har inlett en crowdfunding som öppnade publikt för två dagar sedan. Redan har över 60 % av investeringsmålet nåtts. Vill du direktinvestera i Solarus Sunpower så finns deras investeringskampanj här. Vill du hellre ha riskspridning kan du investera i Etikinvest och skriva Solarus längst ner på teckningssedeln så investerar Etikinvest 60 % av det tecknade beloppet i Solarus.

Etikinvest har haft ett möte med Nordic Growth Market - NGM inför en pre-market listning, vilken kan bli aktuell under det kommande året.

2017 12 02

En av Etikinvests grundare och tillika etikråd Jan Cedervall intervjuas idag i en helsidesannons i Svenska Dagbladet

Tidigare i höst har Jan Cedervall även förekommit i Dagens Industri

samt i Investerarbrevet

Etikinvest presentation från Stora Aktiedagen i Göteborg finns att se på web-TV här

Etikinvest har i veckan tecknat sig för 1000 aktier och optioner i WeDontHaveTime som ska skapa en massanvändar-webplats med fokus på omställningen till ett hållbart, fossilenergifritt samhälle. WeDontHaveTime har en crowdfunding kampanj hos FundedByMe som pågår tills emissionen fulltecknats, dock längst till 13 januari 2018.

Colabitoils emission övertecknades med 35 %. Colabitoil är nu kassaflödespositivt, dock lär verksamheten kanske inte fullt ut klara av att finansiera Colabitoils relativt omfattande forskningsarbete för helåret, varför helårsresultatet för Colabitoil kanske kommer uppvisa ett litet underskott.

2017 11 07

Colabitoils emission är pågående fram till 16 november. Etikinvest har lämnat teckningsåtagande men samtidigt sålt nuvarande innehav till intressebolaget Zebor Technolog. Överföringsprocessen av aktierna är pågående. Motivet till försäljningen är att göra Zebor Technology mer investeringsbart, vilket var en förutsättning för nödvändiga garantier till nästa emission i Zebor Technology. Såväl Zebor Technology som dess placeringar Climacheck och Colabitoil lär visa helårsvinst, vilket underlättar kapitalanskaffning. Samtidigt behåller Etikinvest innehav i Colabitoil dels via nytt direktinnehav, dels via indirekt ägande.

2017 10 30

Etikinvest har avyttrat 1600 A-aktier i Zebor Technology till Crealogos med 7 % vinst efter avyttringen har Etikinvest 32,1 % av rösterna i Zebor Technology.

Portföljföretaget Colabitoil kommer presentera sig på Sedermeradagen 16 november i Stockholm.

2017 10 23

En av Etikinvests grundare, Jan Cedervall intervjuas på investerarbrevet.se

2017 10 22

Etikinvests nyemission är nu öppen för teckning se vidare under fliken INVESTERA

Det går nu att anmäla sig till ett par av investerarträffarna

27 november Stora Aktiedagen. 16:20 - 16:50, Svenska Mässan Göteborg.

Anmälan Göteborg

29 november Investerarträff 17:50, STUDIO Meetingpoint, Nordenskiöldsgatan 24 Malmö.

Anmälan Malmö

6 december Investerarafton 17:45, Grev Turegatan 30 Stockholm. Information om anmälan till Stockholm kommer i november

2017 10 14

Halvårsresultatet och niomånadersresultatet för Etikinvest är positiva. Etikinvest har per idag ingen kortfristig upplåning.

2017 10 09

Etikinvest genomför nyemission av aktier och teckningsoptioner med ordinarie teckningstid 22 oktober till 22 december 2017. Investeringsmemorandum läggs upp på hemsidan i samband med att emissionen påbörjas.

Hittills inplanerade investerarträffar

27 november, 16:20 - 16:50 Göteborg, Svenska Mässan, Stora Aktiedagen.

6 december investerarafton i Stockholm, Grev Turegatan 30.

Ytterligare träff är under inplanering och mer information om hur man anmäler sig till träffarna kommer längre fram, men lägg gärna datumen i kalendern så länge.

Se även investerarsidan

2017 09 14

Etikinvest har en delvis ny styrelse, Per Hagstedt är tillbaka som ordförande i Etikinvest och styrelsen har förstärkts av Ahmad Karnama. Ahmad innehar stor expertis kring förnybar och hållbar energi. Ahmad har dubbla mastersexamina från Kungliga Tekniska Högskolan, i elkraft samt entreprenörskap och innovationsledning och en filosofie doktorsexamen från MIT Portugal i hållbara energisystem. Etikinvest får rikta ett varmt tack till tidigare ordförande Sofia Diklev för hennes fina insatser för bolaget. Sofia kommer fortsätta att vara verksam för Etikinvest och bidra med sin expertis, dock ej i styrelsen eller som insynsperson. Ändringarna avseende företrädare kungjordes i går i Post- & Inrikes Tidningar.

2017 08 18

Etikinvest har avyttrat sitt innehav i Norinvent med en mindre vinst.

2017 08 16

Etikinvest har uttryckt sin avsikt i en avsiktsförklaring att investera i Ween Energy, som projekterar och äger solenergianläggningar via dotterbolag.

2017 07 24

Andreas Norlin har utnämnts till affärsråd i Etikinvest. Andreas har gedigen erfarenhet från forskning och utveckling av läkemedel och läkemedelsbärare från bland annat Novo Nordisk. Andreas är ordförande i Xkout Bioscience och har varit ledamot i Sötrönnen och Malmö Montessoriskola. Andras har en doktorsexamen i zoofysiologi från Lunds universitet och har kompletterat med studier vid Harvard Business School och Copenhagen Business School.

Etikinvests årsredovisning med revisionsberättelse avseende 2016 finns här

Årsredovisning2016

2017 05 12

Kallelse till Etikinvests årsstämma 2017 finns här

Kallelse2017

Kvartalskommuniké med väsentliga händelser första kvartalet 2017

Resultatet för perioden är positivt.

Per Hagstedt som varit ordförande i Etikinvest i närmare 5 år lämnade som tidigare meddelats sin befattning i början av året, men finns kvar som en aktiv ägarrepresentant. Sofia Diklev utsågs till ny ordförande och Johanna Lindberg har utsetts till vice VD.

Följdinvesteringar har under perioden gjorts i Norinvent, Ecomb och Colabitoil medan merparten av innehavet i Absolicon Solar Collector avyttrades i början av mars med god vinstmarginal. Försäljningen skedde till 349 % av omkostnadsbeloppet. En liten återinvestering i Absolicon gjordes i den efterföljande nyemissionen.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Etikinvest portfölj har utökats med två mindre innehav i dels Annexin Pharmaceuticals, dels i Bambuser. Styrelsen beslöt vid senaste styrelsemötet att säkra värdet i aktieinnehavet i Zebor Technology med en säljoption, som innebär att en eventuell framtida nedskrivning av nuvarande aktieinnehav ska understiga 2,5 % av Etikinvests framtida balansomslutning. Nya ordföranden Sofia Diklev och vVD Johanna Lindberg har inregistrerats av Bolagsverket den 5 maj.

2017 03 12

portföljsidan finns nu en mer detaljerad genomgång av Etikinvests portfölj.

2017 03 09

Bokslutskommuniké för 2016 finns här

Kommuniké

2017 02 21

Johanna Lindberg utsågs vid gårdagens styrelsemöte till ny vice verkställande direktör i Etikinvest. Johanna har stor erfarenhet av miljöfrågor och media och kompletterar på ett bra vis nuvarande ledning. Johanna är baserad i Skåne. I och med tillträdet förstärks Etikinvests närvaro i den spännande och expansiva Skåneregionen.

Etikinvests portföljföretag Norinvent genomför just nu en nyemission av aktier inför kommande listning på Aktietorget. Etikinvest har lämnat teckningsförbindelse och beslutat att följdinvestera i emissionen. Norinvent som är baserat i Lund utvecklar en läkemedelsbärare som kan innebära minskad dosering med mindre biverkningar, mindre mängd läkemedelsrester som kommer ut i naturen, snabbare verkan vilket kan vara viktigt vid bland annat allergireaktioner. Norinvent är det företag som befinner sig i tidigast utvecklingsfas av Etikinvests nuvarande direkta och indirekta investeringar och i och med det är risken för bakslag något större än i flera av Etikinvests övriga portföljföretag, men samtidigt finns en intressant potential. Då Norinvents läkemedelsbäraren har förutsättningar att fungera för ett flertal läkemedel finns potential att åstadkomma en betydelsefull förbättring inom vården och ett steg i rätt riktning för miljön. Läs mer om Norinvents nyemission som pågår till 6 mars.

2017 02 10

Sofia Diklev utsågs vid gårdagens styrelsemöte till ny styrelseordförande i Etikinvest.

2017 01 12

Så som kungjorts i Post- & Inrikes Tidningar igår, har Per Hagstedt lämnat Etikinvests styrelse efter nästan fem år. Vi publicerar därför följande uttalande från Per.

Ursprungligen var tanken att jag skulle vara styrelseordförande från att jag blev tillfrågad strax efter starten av bolaget fram till att Etikinvest blev publikt. Nu blev det lite längre än så. Men vad gör det när man har roligt och dessutom jobbar med investeringar som är bra för både moder jord och mänskligheten! Nu har tiden dock kommit då jag vill och behöver fokusera på annat i livet.  Men det har blivit många positiva minnen sedan jag valdes in i styrelsen 2011. Jag kommer också fortsätta att följa Etikinvest, och bevaka mina intressen som en aktiv och engagerad ägarrepresentant. Etikinvest med sin fantastiska affärsidé är viktig för framtiden. Jag önskar därför Etikinvest fortsatt framgång framöver. Allt fler, kommer inte längre att nöja sig med att investera i fonder, som enbart har valt bort företag som säljer krigsmaterial eller tobak. Tiden talar för Etikinvest med sin genuint etiska affärsmodell.

2016 12 16

Här följer en sammanfattning av nyheter från våra portföljbolag.

Solarus Sunpower koncernen har under hösten genomfört framgångsrik kapitalanskaffning om nära 50 miljoner kronor. Solarus Sunpower Holding BV går nu vidare med en crowdfundingkampanj med målet satt till 250.000 € vilket man nådde på några dagar varför målet höjdes till 500.000 € och redan har 380.000 € nåtts. Merparten av Crowdfunding- kampanjen återstår då den pågår året ut så det finns alltjämt möjlighet att delta via länken till Symbid.

Colabitoil prognostiserar en omsättning på 65 miljoner kronor för 2016 jämfört med knappt 2,5 miljoner 2015 för 2017 är målet att nå 180 miljoner i omsättning. Detta ska bland annat nås via fler egna tankstationer för HVO biodisel, Colabitoil planerar minst 14 nya tankstationer utöver de 3 tidigare och har beviljats bidrag med 30% av kostnaden för detta inom ramen för Klimatklivet som i senaste vändan beviljat bidrag till ett 60-tal tankstationer för HVO eller biogas så det kommer bli lättare att transportera och åka klimatneutralt, se även Cortus och Ecomb nedan. Colabitoil planerar även aktieemission och därefter listning hösten 2017. Produktion av HVO biodisel i pilotanläggning i Norrsundet ska ge erfarenhet som ska kunna leda till en fullskalig annläggning, förhoppningsvis med en produktion av 250.000 ton HVO per år eller mer. Colabitoil presenterades på Sedermeradagen..

Norinvent rapporterar att de senaste toxikologiska studierna varit framgångsrika. Norinvent planerar listning av aktien i mars 2017.

Absolicons partner i Kina meddelar att finansieringen till den kommande fabriken för solfångare är klar och att de nu inväntar tillstånd.

För Cortus Energy har det varit ett framgångsrikt år där man arbetat med produktionsprocessen av vätgas och biogas till i första hand en första tankstation i Köping. Under året har bidrag på nära 48.000.000 kronor erhållits för att förverkliga projektet att framställa stål på ett mer klimatsmart vis. Projektet drivs i samarbete med Höganäs och Jernkontoret. Vidare så arbetar Cortus med första anläggningen för biobaserad elproduktion i Japan vilken, beroende på beslutsprocessen i Japan, bör kunna driftsättas kring halvårsskiftet 2018.

Ekobanken har lanserat ny mobil- och internetbank vilket ger dem en intressant expansionspotential. I Fair Finance Guides senaste utvärdering uppfyller Ekobanken 99% av kriterierna jämfört med 92% vid förra utvärderingen. Flera banker driver nu ambitiösa projekt för att förbättra hållbarhet och etik och tack vare Fair Finance Guide får de en oberoende utvärdering av hur arbetet går. Hittills är Ekobanken klart bäst.

Gårdagen bolagsstämma i Ecomb beslöt att ingå det framförhandlade licensavtalet med Propit vilket är en nödvändig förutsättning för nya affärsområdet Ecomb Ocean Recycle som syftar till klimatsmarta transporter till land via framställning av vätgas till fordon, klimatsmarta sjötransporter samt syresättning av syrefattiga vatten i första hand i Östersjöns mest utsatta områden.

Nu när vintern är här ska vi påpeka att vi lagt till Heatshots spolarvätskevärmare som eliminerar frost ger bättre sikt och trafiksäkerhet till våra tips.

2016 10 14

Kvartalskommuniké med väsentliga händelser tredje kvartalet 2016.

Etikinvest har gjort en delavyttring av innehavet i Absolicon Solar Collector med god vinstmarginal. Under perioden har en mycket liten investering i Eyeonid gjorts och avyttrats med en mindre reaförlust.

Försäljningsarbetet i Solarus Sunpower har börjat ge positiva resultat med flera större projekt i pipeline inom såväl bostäder och industri som hotell över stora delar av världen. Ytterligare fabriker utöver den i Holland planeras tillsammans med partners på flera platser i världen. En kapitaliseringsprocess i Solarus Sunpower har under perioden inletts. Kring 50 miljoner i kapital har ordnats via bidrag, investeringsavtal och avsiktsförklaringar villkorat av att ytterligare 3 miljoner säkras.

Etikinvests resultat för de första tre kvartalen är positivt.

Förutom kvartalskommuniké har Fair Finance Guide idag lagts till våra rekommendationer

2016 09 22

Även om Etikinvest i första hand ser till nyttan av de investeringar som görs, så är det även viktigt att utvecklingen är positiv, om man ska kunna göra nytta även på sikt. Utvecklingen i Etikinvests portfölj är positiv. Att kvantifiera detta är inte helt enkelt. I någon mening är det bara när en avyttring görs, som man har ett resultat och så här långt har endast en delavyttring gjorts i Cortus Energy. Med detta sagt så har Etikinvest fem innehav som har ett listat värde. Solarus Sunpower är inte listat men har en pågående emission där genomsnittskursen - vilken Etikinvest investerat till - kan jämföras med emissionskursen där även nya investerare kommer in. Detta kan ses som en form av marknadsvärdering av Solarus Sunpower.

Så här har det gått i de enligt ovan marknadsvärderade bolagen per 2016-09-21. Bolagen listas i marknadsvärdesordning. Procentsiffrorna representerar förändring av marknadsvärde jämfört med genomsnittlig investeringskurs i samtliga våra innehavda värdepapper i företagen.

Värdetabell20160921

Övriga innehav har ett bokfört substansvärde vilket är jämnstort inom ett par % jämfört med de ovanstående innehavens marknadsvärde. Även i övriga företag är utvecklingen positiv även om det också finns risker, dock är det svårare att kvantifiering av utvecklingen i dessa innehav.

2016 09 17

Halvårskommuniké med väsentliga händelser under första halvåret.

Etikinvest har nyinvesterat i Colabitoil som distribuerar HVO biodiesel och projekterar en egen produktionsanläggning för HVO. Anläggning kommer bygga på företagets patent för framställning av HVO från använd frityrolja och liknande. Efterfrågan på HVO är större än tillgången och lär enligt vår bedömning så förbli under överskådlig framtid.

Etikinvest har börjat deliegera delar av administrationen av främst vissa portföljföretag till det helägda dotterbolaget Etikadmin A-Z, vilket köpts in under perioden.

Etikinvest har under perioden följdinvesterat i Solarus Sunpower, Zebor Technology, Absolicon Solar Colletor och Norinvent. Under första kvartalet skedde avyttringar av stora delar av innehavet i Cortus Energy och under andra kvartalet en viss återinvestering i Cortus Energy i deras nyemission.

Vid årsstämman i juni valdes Sofia Diklev in i styrelsen. Sofia är jurist med gedigen styrelseerfarenhet från bland annat börsbolag och mångårig VD erfarenhet från olika branscher bland annat fastighetsbranschen. Inregistreringen är för närvarande inneliggande hos Bolagsverket.

Händelser efter periodens utgång: Etikinvest har gjort en mindre investering i Eyeonid.

Blank Spot Project och Grön Guide har tillkommit bland Etikinvest rekommendationer

Etikinvest har inlett ett emissionsgarantiprogram. Är ni intresserade av att erbjuda emissionsgarantier så kontakta Etikinvest på tel 040 643 50 80 eller via e-post: erbjud följt av snabel-a därefter etikinvest och slutligen punkt se

2016 08 20

Etikinvest har idag e-postat erbjudande om garantiprogram till aktieägare med flera via eaktiebok.se

2016 06 19

Etikinvest har gjort en mindre teckning i NorInvents pågående aktieemission vilken pågår till 2016 06 22. Teaser, memorandum och teckningssedlar återfinns på NorInvents webplats.

2016 06 17

Kommuniké från årsstämman.

På gårdagens stämma var 49,54 % av bolagets röster representerade. De av styrelsen föreslagna ändringarna av bolagsordningen beslutades. Styrelsen gavs det föreslagna bemyndigandet att besluta om nyemissioner. Till styrelsen nyvaldes Sofia Diklev som ordinarie ledamot och omval gjordes av ordförande Per Hagstedt, ordinarie ledamöter Richard Ljungberg och Bo Hansson, samt suppleanterna Mats Nilsson och Jan Cedervall.

2016 06 02

Etikinvests årsredovisning med revisionsberättelse avseende 2015 finns här

Årsredovisning2015

2016 05 13

Kallelse till Etikinvests årsstämma 2016 finns här

Kallelse2016

2016 04 21

Bokslutskommuniké för 2015 finns här

Kommuniké

2016 03 31

Kvartalskommuniké med väsentliga händelser under första kvartalet 2016.

Den 26 februari kungjorde Bolagsverket registreringen av aktier och optioner i senaste emissionen och alla nya aktieägare har efter det förts in i den uppdaterade elektroniska aktieboken. Tekningsgraden för aktierna blev 78,95 % och för optionerna 138,42 %. Totalt emitterat belopp var 3.929.493 kronor under 2015 fram till registrering 2016 fördelat på en fondemission om 150.000 kronor en privat emission om 618.180 kronor och resten i publik emission.

Etikinvest har under perioden gjort följdinvesteringar i Solarus Sunpower och Zebor Technology samt minskat innehavet i Cortus Energy. Den senaste nyinvesteringen i Norinvent gjordes i slutet av 2015 och har under perioden registrerats och kommit in i portföljen. Det kan tilläggas att Etikinvest tecknat sig för fler aktier i Absolicon Solar Collector och för aktier i Colabitoil vars memorandum finns hos Eminova.

Ruth Brännvall som valdes till styrelsen i oktober 2015 meddelade i början av året att hon tyvärr inte hade möjlighet att stå till förfogande, varför invalet justerades och inte registrerats.

Preliminärt datum och tid för årsstämman i Etikinvest är 2016 06 16 klockan 17 i Stockholm.

Etikinvest har ny adress.

2015 12 10

Etikinvest har uppmärksammats igår i pappersupplagan av Sydsvenskan och i förrgår på Sydsvenskans web. På grund av att många fått information om Etikinvest emission nyligen beslöt styrelsen i går att förlänga teckningstiden i pågående emission till tisdag 2015 12 15.

2015 12 09

Etikinvest har investerat i Norinvent

2015 11 24

En av Etikinvests grundare, Jan Cedervall intervjuas i Camino Magasin

2015 11 19

Presentation för proffessionella investerare

Tid: Tisdagen den 8 december klockan 16:00

Plats: Danske Bank

För adress och anmälan se Impact Invest

2015 11 18

Ekobanken och Etikinvest presenteras

Tid: Måndag den 7 december kl 15:10

Plats: Ekobanken, Lilla Nygatan 13, Stockholm

I samband med mötet bjuds på ekologiskt fikabröd.

OBS! Begränsat antal platser, så vänligen föranmäl på:

erbjud följt av snabel-a följt av punkt och se

Ekobanken har inget ansvar för eller garanterar Etikinvests emission

Etikinvest är både ägar- och innehållsmässigt fristående från Ekobanken.

 

2015 11 13

Etikinvest arrangerar ett möte med information om Etikinvests koncept och investeringserbjudande.

Tid: Tisdagen den 1 december klockan 18:30

Plats: Bonne Mecanique, Vartoftagatan 45, Stockholm

I samband med mötet bjuds på lättare förtäring.

OBS! Begränsat antal platser, så vänligen anmäl ert deltagande på:

erbjud följt av snabel-a följt av punkt och se

2015 11 12

Etikinvest kommer annonsera i morgondagens nummer av tidningen Fokus

2015 11 10

Etikinvest arrangerar ett möte med information om Etikinvests koncept och investeringserbjudande.

Tid: Fredagen den 4 december klockan 17:30

Plats: Suellska Villan, Barkgatan 15, Malmö

I samband med mötet bjuds på lättare förtäring.

OBS! Begränsat antal platser, så vänligen anmäl ert deltagande på:

erbjud följt av snabel-a följt av punkt och se

2015 11 07

Etikinvest genomför en emission av aktier och teckningsoptioner under perioden 13/11 till 11/12.

2015 11 06

Ecomb ingår nu bland Etikinvests portföljföretag

2015 11 05

Etikinvest har idag registrerats som ett publikt aktiebolag

2015 11 04

Etikinvest har valt Telavox som telefonileverantör.

2015 10 29

Etikinvest kommer annonsera i kommande nummer av Svenska Naturskyddsföreningens tidning Sveriges Natur som kommer i slutet på november

2015 10 08

Ruth Brännvall har på dagens extrastämma valts in som ny ordinarie ledamot i styrelsen.

(Registrering av detta hos Bolagsverket kommer ske i samband med registreringen av november/december emissionen)

2015 10 02

Etikinvest är nu en del av Impact Invest nätverket.

2015 09 18

Richard Ljungberg har på dagens extrastämma valts in som ny ordinarie ledamot i styrelsen.

Mats Nilsson och Jan Cedervall valdes in som suppleanter

PORTFÖLJ KONTAKT